Ο ΔΕΔΔΗΕ μετά την αίτηση πρέπει σε 1 μήνα να στείλει την προσφορά σύνδεσης, η οποία ισχύει για 3 μήνες. Μέσα στο 3μηνο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει δικαιολογητικά και αίτηση για Σύμβαση Συμψηφισμού η οποία καταρτίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ εντός 15νθημέρου. Στη συνέχεια κατασκευάζεται το φωτοβολταϊκό και κατατίθεται αίτηση ενεργοποίησης.

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο.
  • Οικοδομική άδεια – στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.
  • Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ (υποχρεωτικά εξοφλημένος).
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ενδιαφερομένου.
  • Έγγραφη άδεια συνιδιοκτητών (Απόφαση Γεν. Συνέλευσης ή υπεύθυνες δηλώσεις).
  • Κάτοψη δώματος – στέγης – εδάφους με φωτοβολταϊκά.
  • Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού.
  • Τεχνικά φυλλάδια φωτοβολταϊκών πλαισίων – αντιστροφέων.
  • Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού.